Povinně zveřejňované údaje

Zde naleznete povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace jsou strukturovány dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel, pro který se organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle ustanovení § 178 odst. Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem činnosti odpovídajícímu vymezení hlavního účelu organizace, je výkon činnosti základní školy, zařízení školního stravování, školní družiny a školního klubu.

Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Organizace může poskytovat zájmové vzdělávání, a to za úplatu.

Školní jídelna poskytuje školní stravování podle § 119 školského zákona. Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování dětí také stravování zaměstnanců organizace a i dalších osob, a to za úplatu.

Školní družina a školní klub poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 111, 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

3. Organizační struktura

Organizační schéma školy

4. Kontaktní spojení

Veškeré kontakty najdete: ZDE

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Radniční náměstí 1040

739 34 Šenov

odloučené pracoviště:

Těšínská 286

739 34 Šenov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Radniční náměstí 1040

739 34 Šenov

odloučené pracoviště:

Těšínská 286

739 34 Šenov

4.3 Úřední hodiny

 • Pracovní dny od 7.00 do 14.30 (polední přestávka od 11.00 do 11.30).

 • Prázdninové úřední hodiny: Zveřejňovány na webu školy vždy před prázdninami.

 • Konzultační hodiny učitelů podle dohody s jednotlivými učiteli.

4.4 Telefonní čísla

 • 596 887 025 - sekretariát školy

 • 596 887 491 - školní jídelna

 • 773 607 894 - školní družina

 • 596 887 034 - odloučené pracoviště + jídelna

 • 773 607 894 - školní družina odloučené pracoviště

4.5 Adresa internetových stránek

www.zs-senov.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizaceRadniční náměstí 1040739 34 Šenov

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

 • ID schránka: 465gtfm

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 1683830349/0800 - škola

 • Číslo účtu: 35 - 1683830349/0800 - školní jídelna

 • Číslo účtu: 19 - 1683830349/0800 - školní družina

6. IČ

 • 61955647

 • IZO školy 61955647

 • IZO ředitelství 600134229

 • KKOV 79-01-C/001 Základní škola

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • Jsme plátci DPH

 • 61955647

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

ZŠ Šenov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na internetové stránce: www.zs-senov.cz

 • přes webovou aplikaci Bakalář - Komens (jen zákonní zástupci)

 • informace lze dále získat na sekretariátu školy v úředních hodinách

Informace níže uvedenými způsoby:

 • Ústně

  • osobně na sekretariátu školy v úředních hodinách telefonicky na tel. č.: 596 887 025

 • Písemně

  • na adrese: Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov

 • elektronickou podatelnou: skola@zs-senov.cz

10. Příjem podání a podnětů

Postup pro podávání žádostí o informace

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

 • Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

 • Zákon 500/2004 S. správní řád

 • Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

 • Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

 • Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

 • Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

 • Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv se uvedou v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.

13.2 Výhradní licence

Uvedou se licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Uvede se výroční zpráva povinného subjektu o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.