Školská rada

Nové složení Školské rady ZŠ Šenov na funkční období 2014-2017

Zástupci rodičů:

Vlasta Gintnerová, PhDr. Radim Procháček, Ing. Jana Tesařová

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Tereza Podhorná, Mgr. Zuzana Štrbáková, Mgr. Iva Tomigová

Zástupci města Šenov:

Ing. Miroslava Nováková, Ing. Blažena Preinová, Ing. Antonín Ševčík


Děkuji rodičům za jejich zájem o činnost školy a přeji všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2015.

Ing. Vladimíra Tomanová

Šenov, 18.12.2014

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby zástupců do Školské rady z řad rodičů proběhly v měsíci listopadu a byli zvoleni tito členové:

paní Hana Harašímová, Bc. Simona Hudcová, Ing. Vladimíra Tomanová.

Základní školu Šenov zastupují:

Mgr. Tereza Podhorná, Mgr. Zuzana Štrbáková, Mgr. Iva Tomigová.

Město Šenov delegovalo tyto členy:

Ing. Marie Kotrová, Ing. Antonín Ševčík, Mgr. Martin Vaculík.

Školská rada na svém prvním zasedání dne 14. 12. 2011 zvolila předsedkyni Ing. Vladimíru Tomanovou a tajemnici Mgr. Terezu Podhornou.

Děkuji všem kandidátům z řad rodičů za účast ve volbách a zájem o činnost školy. Na členy školské rady se můžete kdykoliv obrátit se svými podněty. Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2012 a těším se na spolupráci v příštích třech letech

Ing. Vladimíra Tomanová

Předsedkyně Školské rady

V Šenově dne 20.12.2011

10/11/2011 - ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ ŠENOV INFORMUJE o ukončení druhého volebního období činnosti Školské rady při Základní škole Šenov a o vyhlášení nových voleb na další tříleté období, tj. 2011/2014. Schválené dokumenty školské rady za minulé volební období 2008/2011 jsou následující: (více zde...)

10/05/2010 - Mgr. Aleše Chupáče vystřídala Mgr. Tereza Podhorná

Školská rada při ZŠ Šenov pro nové období 2008 / 2011

Dne 24. září 2008 proběhlo 10. zasedání školské rady při ZŠ Šenov, na němž předseda Ing. Jan Sláma seznámil přítomné s výsledky voleb do rady pro následující období 2008 / 2011.

V rámci hlasování rodičů (celkem 277 odevzdaných platných hlasovacích lístků) byli zvoleni tito zástupci: Mgr. Irma Ferfecká (169 hlasů); Bc. Simona Hudcová (149 hlasů); Ing. Vladimíra Tomanová (117 hlasů). Z řad učitelů byli pedagogickým sborem školy zvoleni do Školské rady: Mgr. Aleš Chupáč, Mgr. Zuzana Štrbáková, Mgr. Iva Tomigová. Za zástupce zřizovatele školy byli do rady zvoleni: Ing. Marie Kotrová, Ing. Jana Vašíčková, Ing. Hana Bartková, Ph.D.

V uvedeném dni proběhlo zároveň první zasedání nově zvolené rady, na kterém byla zvolena předsedkyní Ing. Vladimíra Tomanová a místopředsedou (tajemníkem) Mgr. Aleš Chupáč.

10/05/2010 - Mgr. Aleše Chupáče vystřídala Mgr. Tereza Podhorná

Mgr. Aleš Chupáč, Ing. Jan Sláma, Ing. Vladimíra Tomanová

Školská rada pro funkční období 2008 – 2011

Předseda:

Ing.- Vladimíra Tomanová

(e-mail: tomanova.vladka(zavináč)seznam.cz)

Místopředseda:

Mgr. Tereza Podhorná

tajemník

e-mail: podhorna(zavináč)zs-senov.cz

tel.: 596 887 025

Členové:

Ing. Hana Bartková, Ph.D.

Bc. Simona Hudcová

Mgr. Irma Ferfecká

Ing. Marie Kotrová

Mgr. Zuzana Štrbáková

Mgr. Iva Tomigová

Ing. Jana Vašíčková

Školská rada

(citace ze zákona č. 561/2004, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Copyright © 2008 ZŠ Šenov