ROP

„Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šenov“

Tak zní název projektu, který byl koncipován především jako řešení neuspokojivé situace v oblasti vybavenosti obou šenovských základních škol. Počet obyvatel Šenova permanentně roste vzhledem k poloze města, které leží velmi blízko třetího největšího města republiky – Ostravy. Dochází k výstavbě nových bytů a rodinných domů, přibývá přistěhovaných občanů.

Před realizací projektu bylo ve škole zastaralé vybavení učeben, zchátralý nábytek v kabinetech, kotelna školy a celkový otopný systém byly v havarijním stavu, nebyl zajištěn bezbariérový přístup do objektu, závadné byly povrch tělocvičny a vzduchotechnika kuchyně, chybělo dětské hřiště přidružené ke škole na Podlesí.

Všichni víme, že kvality a dobré úrovně vzdělání nelze v dnešní době dosáhnout bez vhodného moderního vybavení školy, učeben pro výuku i celkového zázemí. A tak se o letošních hlavních prázdninách přistoupilo k realizaci projektu a škola se změnila v jedno velké staveniště. Projekt řešil kompletní regeneraci výše zmíněných částí školních objektů, k jeho hlavním cílům náleželo vybudování bezbariérového přístupu, realizace výrazných inovačních kroků v oblasti vybavenosti učeben a kabinetů odbornými pomůckami, nábytkem a další. Celkové náklady přesáhly 13 milionů a byly financovány ze Strukturálních fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení vybavenosti odborných učeben, především učeben cizích jazyků, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, hudební výchovy, kabinety byly vybaveny novým nábytkem, třídy prvního stupně novými „veselými skříňovými sestavami“, byla rekonstruována kotelna, vyměněna topná tělesa a regulace, stejně jako vzduchotechnika ve školní jídelně a podlaha velké tělocvičny. Byly vybudovány bezbariérový výtah do 2. patra a zámková dlažba nových chodníků před školou. Ke škole na Podlesí přibylo dětské hřiště, odpovídající současným trendům a normám.

Aby se náš region neustále rozvíjel, je více než nutné poskytovat dětem patřičnou úroveň základního vzdělání. Realizací projektu „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šenov“ se nesporně zvýší kvalita výuky, konkurenceschopnost města Šenova, potažmo podnikatelské prostředí a díky tomu i zaměstnanost a kvalita života obyvatel Šenova a jeho okolí.

Šenovská škola bude patřit k velmi dobře vybaveným školám v naší republice. Buďme na to hrdi a přejme jejím žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům mnoho úspěchů a spokojenosti z vykonané práce.