důležité Informace k režimu od 3. 1. 2022

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci (v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),

 • následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující: (jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka)

 • spolužáci pozitivně testovaného žáka ATG dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v:

   • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

   • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,

   • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,

   • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a

   • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

 • pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.


Oficiální informace MŠMT: ZDE

Manuály a rady co dělat ve škole pro rodiče: ZDE

leták pro rodiče: ZDE

Systém Bakaláři
Důležité informace
Aktuality - nové události
Kontakty
Školní dokumenty
Školní družina
Školní jídelna
Škola na Podlesí

21/11/2021 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 proběhne v naší škole screeningové testování a to na stejném principu jako testování v září 2021.

Kdo nebude testován:

 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

 • Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  

Postup školy při odmítnutí testování:

 • V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, bude organizace postupovat podle níže uvedeného doporučení MZČR.

Citace z manuálu:

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků).

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení: ­

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, ­

 • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, ­

 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, ­

 • při konzumaci potravin a pokrmů, včetně nápojů, musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

Způsob výuky v případě pozitivního výsledku testu ve třídě

 1. Od zjištění pozitivního antigenního testu v dané třídě probíhá dále prezenční výuka dle platného rozvrhu. Škola zajistí příslušná hygienická opatření.

 2. V případě následného potvrzení pozitivního PCR testu (informace zákonného zástupce žáka) probíhá až do doby nařízení karantény KHS MSK prezenční výuka dle platného rozvrhu.

 3. Po sdělení KHS MSK ve věci karantény pro danou třídu bude realizována distanční výuka prostřednictvím Google Classroom učebna dle rozvrhu, který bude dané třídě sdělen třídním učitelem.


Veškeré informace: ZDE

Vyzkoušejte (konečně) naši novou mobilní aplikaci e-Strava! K dispozici ve Vašem mobilním obchodě.