Přehled středních škol a učebních oborů 2021
Systém Bakaláři
Důležité informace
Aktuality - nové události
Kontakty
Školní dokumenty
Školní družina
Školní jídelna
Škola na Podlesí

Informace pro uchazeče na střední školu:

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. ledna do 28. ledna 2021

Vážení rodiče a žáci,

od 25. ledna 2021 probíhá výuka v nezměněném režimu, informaci zveřejnil R. Plaga na twitteru. 😊

 • 1. a 2. ročníky se vyučují prezenčně a žáci dostanou 28. ledna 2021 výpis z vysvědčení.

 • 3. – 9. ročníky mají nadále distanční výuku a výsledky vzdělávání budou zveřejněny elektronicky přes webovou aplikaci Bakaláři tak stejně, jako jste zvyklí u průběžné klasifikace. Výpis z vysvědčení žáci obdrží až v době prezenční výuky. Návod pro zobrazení pololetního vysvědčení najdete zde.

V pátek 29. ledna 2021 probíhají pololetní prázdniny.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 - najdete zde...

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 4. LEDNA 2021 - najdete zde...

Dny boje proti Covidu - dny volna

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí MŠMT je na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 vyhlášeno mimořádné volno (Dny boje proti Covidu), to znamená, že žáci půjdou do školy naposledy v pátek 18. 12. a následující dny již budou mít prázdniny.


Na tyto dva dny (pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020) mohou rodiče čerpat ošetřovné.

Školní družina v době uzavření školy nebude v provozu.

Školní jídelna v době uzavření školy nebude v provozu. Žákům budou obědy odhlášeny.

Předpokládaný nástup žáků do škol je 4. 1. 2021.


V případě přetrvání nynější situace a za stávajících opatření nastoupí 4.1.2021 do školy žáci 1. až 5. a 9. ročníku na prezenční výuku. Pro žáky 6. až 8. ročníků se obnovuje rotační výuka.

 • Třídy 6.C, 6.D, 7.C, 7.D, 8.C a 8.D od 4. 1. - 8. 1. 2021 - distanční výuka, od 11. 1. - 15. 1. - prezenční výuka

 • Třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B od 4. 1. - 8. 1. 2021 - prezenční výuka, od 11. 1. - 15. 1. - distanční výuka


V průběhu prázdnin sledujte Komens v Bakaláři, kde budou upřesněny informace dle aktuální epidemické situace a nařízení vlády.

Přejeme Vám klidné svátky, pevné zdraví a těšíme se v roce 2021.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020

Stručně:

 • 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

 • 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky ( tj. 6. - 8.ročník ) rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

 • Školní družiny: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

Veškeré informace: ZDE

Provoz základních škol od pondělí 30. 11. 2020:

je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. stupně základních škol

 • žáků 9. ročníků základních škol

 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

Co to znamená pro naši školu:

Pro žáky 1. až 5. a 9. ročníku se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro žáky 6. až 8. ročníků se obnovuje rotační výuka. Ředitel školy rozdělí třídy 6. až 8.ročníku (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.


 • Třídy 6.C, 6.D, 7.C, 7.D, 8.C a 8.D od 30. 11. - 4. 12. 2020 - prezenční výuka, od 7. 12. - 11. 12. - distanční výuka

 • Třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B od 30. 11. - 4. 12. 2020 - distanční výuka, od 7. 12. - 11. 12. - prezenční výuka

Pro žáky, kteří pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem - výuka bude on-line i off-line (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde.


 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 • Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

 • Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

 • Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

Co to znamená pro naši školu:

Veškeré informace ohledně nástupu do školy (tj. 30.11..2020 nebo 7.12.2020 ) Vám sdělí třídní učitelé do 26. 11. 2020 (přes Komens), tzn. čas nástupu, rozvrh a další informace související s nástupem. Žáky před školou vyzvedává TU. Budou rozvrhnuty časy příchodů žáků (ročníků ). V případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte a kontaktujte třídního učitele. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Provoz školního stravování od 30.11.2020:

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)

 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem)

 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Co to znamená pro naší školu:

Žáci, kteří se přihlásili do školní jídelny jsou automaticky přihlášení ke stravování a to včetně svačinek (1.st.). Pokud vaše dítě nenastoupí do školy, musíte ho ze stravování odhlásit.

Provoz školní družiny od 30.11.2020:

 • Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv ve školním klubu).

Co to znamená pro naši školu:

Školní družina bude fungovat za dodržení homogenity dané třídy v případě 1. a 2.ročníku, popřípadě homogenity daného ročníku - v případě 3.ročníku. Do školní družiny jsou zařazeni žáci, kteří se do ŠD přihlásili. Zbytek žáků po vyučování odchází domů. Ranní družina nebude, protože nemůžeme zajistit homogenitu skupiny.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol - HURÁÁÁÁÁ!

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (ZDE) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (ZDE).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu ZDE).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

Provoz základních škol:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol

Co to znamená pro naši školu:

 • Pro žáky 1. a 2. ročníku se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem - výuka bude on-line i off-line (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde. Výuka 1. a 2. ročníků bude probíhat na budovách ZŠ - střed a ZŠ Podlesí včetně školní družiny a školního stravování.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Co to znamená pro naši školu:

 • O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Co to znamená pro naši školu:

 • Veškeré informace ohledně nástupu do školy (tj. 18. 11. 2020) Vám sdělí třídní učitelé do 17. 11. 2020 (přes Komens), tzn. čas nástupu, rozvrh a další informace související s nástupem. Žáky před školou vyzvedává TU, který žáky organizuje a vyzvedává je. Budou rozvrhnuty časy příhodů žáků (ročníků ). V případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte a kontaktujte třídního učitele.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Co to znamená pro naši školu:

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

 • Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Provoz školních družin:

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Co to znamená pro naši školu:

 • Školní družina bude fungovat za dodržení homogenity dané třídy, tzn. že dané ročníky budou pokračovat ve školní družině. Do školní družiny jsou zařazeni žáci, kteří se do ŠD přihlásili. Zbytek žáků po vyučování odchází domů. Ranní družina nebude, protože nemůžeme zajistit homogenitu skupiny.

Provoz školního stravování:


 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)

 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem)

 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Co to znamená pro naši školu:

Žáci 1. a 2. ročníků, kteří se přihlásili do školní jídelny jsou automaticky přihlášení ke stravování a to včetně svačinek. Pokud vaše dítě nenastoupí do školy, musíte ho ze stravování odhlásit.

Informace ze školní jídelny (platby stravného)

Vážení rodiče,

jelikož se množí dotazy ohledně plateb stravného, posíláme tuto informaci. Zálohy na stravné jsou zadávány vždy k 18. dni v měsíci (pro jídelnu Těšínská k 22.) na další měsíc. Od této zálohy jsou vždy odečítány přeplatky za měsíc uplynulý. Jelikož vládní opatření se mění doslova den ze dne a pro každý ročník jinak a někteří žáci se stravují i v době distanční výuky, přeplatek za neodebranou stravu je odečten z inkasované zálohy. Tento měsíc tedy platíte zálohu za prosinec sníženou o přeplatky za říjen a přeplatky za listopad budou odečteny ze zálohy na leden.

vedoucí ŠJ

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od 2. listopadu 2020.

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády“). Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.

Co to znamená pro naši školu:

Pokračování v distanční výuce - výuka bude on-line i off-line (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde

 • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Co to znamená pro naši školu:

Uzavření školních družin.

Usnesení vlády má stanovenou platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

Ošetřovné - doplňující informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným
od počátku dne 14. 10. 2020.

 1. Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.:

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení

Co to znamená pro naši školu:

Uzavření obou stupňů ZŠ a přechod na distanční výuku - výuka do pátku 16.10. bude probíhat zejména off-line, od 19.10. pak bude probíhat vedle off-line i online výuka (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde

Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání.

 • provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

Co to znamená pro naši školu:

Uzavření školních družin.

 • Hromadné akce: od 14. října se dále omezují hromadné akce na nejvýše 6 osob. Více k omezení hromadných akcí v krizovém opatření ZDE.

 • Poskytování zájmových služeb: krizovým opatřením vlády je (zatím) do 3. listopadu zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Co to znamená pro naši školu:

Do 3.listopadu se školní kroužky ruší.

 • Provoz a používání sportovišť: Krizovými opatřeními vlády se (zatím) do 3. listopadu zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou mateřských škol, které je mohou nadále používat pro vzdělávání dětí. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

Co to znamená pro naši školu:

Do 3.listopadu se sportoviště ZŠ Šenov zavírají.

 • Školní jídelny - nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

Co to znamená pro naši školu:

Žáci na distanční výuce mají odhlášený oběd. Pokud požadujete stravování pro dítě v době distanční výuky, pak je nutné objednat individuálně do středy 14.10. do 6.00 hod. e-mailem na adrese radnicni-senov@volny.cz, případně dnes do 13.30 na tel.čísle 596 887 491 platí pro obě pracoviště, tzn. žáci ZŠ Podlesí se stravují na ZŠ střed.

Bližší informace budou sděleny při potvrzení přijetí zprávy rodičům, kteří přihlásí své dítě ke stravování.


 1. Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání.

Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Co to znamená pro naši školu:

 • 26.10 a 27.10 mají žáci mimořádné (covidové) prázdniny, výuka se v týdnu od 26.10. do 30.10. 2020 nekoná.


 1. Dále vláda přijala toto krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:

 • obecní policie;

 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

 • příslušníci ozbrojených sil;

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Tímto usnesení nařizuje od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Bližší informace najdete na stránkách MSK.


Informace k ošetřovnému

veškeré informace k ošetřovnému čerpáme v tuto chvílí pouze z médií.

cituji:

PŘEHLEDNĚ: Kdo má nárok na ošetřovné a v jaké výši

VČERA 18:00

Zaměstnanci, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu příjmu. Dostávat by je měli za celou dobu, co bude škola uzavřena. Ministerstvo práce uvedlo, že žadatelé nebudou muset dokládat potvrzení školy o uzavření. Stačit jim bude čestné prohlášení.

zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/osetrovne-zavrene-skoly.html​

V Šenově 13.10.2020

Vedení ZŠ Šenov

Školní jídelna v období střídavé výuky

Školní jídelny - nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

Co to znamená pro naší školu:

Žáci na distanční výuce (v týdnu 12. 10. do 16. 10. třídy 9.C, 8.D, 8.C, 7.D, 7.C, 6.D, 6.C a v týdnu od 19. 10. do 23. 10. třídy 9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.A, 6.B) mají odhlášený oběd. Pokud budou chtít zajistit stravu během distanční výuky, musí si oběd znovu přihlásit dnes 9/10 do 22.00 na portálu nebo e-mailem radnicni-senov@volny.cz do pondělí 12. 10. 2020 do 6.00 hod.

Výdej přihlášených obědů pro dist. výuku bude probíhat (v jídelně - ne do jídlonosičů) pouze v době od 10.30 do 11.30 hod..

Vstup do ŠJ pro tyto žáky bude zajištěn nouzovým východem od hřiště.

Sada opatření platných od 12. 10. - 30. 10. 2020 omezení provozu škol a školských zařízení (už neaktuální...)

 1. Od 9. 10. 2020, tj. pátek:

 • zákaz plavání, jelikož jsou uzavřena umělá koupaliště,

 • zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – ale je možné je používat na tělocvik pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy,

 • nejvyšší počet osob u stolu v jídelně 4 (pokud jsou stoly dlouhé může být vždy skupina 4 s dvoumetrovým odstupem).

 1. Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

 • omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. Tato pravidla pro 2. stupeň ZŠ se netýkají škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které se vzdělávají prezenčně, a nevztahuje se také na nižší stupně víceletých gymnázií, respektive nižší stupně osmiletého programu v konzervatoři (tedy žáci zde plnící povinnou školní docházku).

Co to znamená pro naší školu:

 • Třídy A,B (II.stupně) od 12. 10. - 16. 10. 2020 - prezenční výuka, od 19. 10. - 23. 10. - distanční výuka

 • Třídy C,D (II.stupně) od 12. 10. - 16. 10. 2020 - distanční výuka, od 19. 10. - 23. 10. - prezenční výuka

Distanční vzdělávání - výuka bude probíhat zejména offline, budou zadávány dlouhodobé (týdenní) úkoly přes Google Classroom (Učebnu)

Prezenční vzdělávání - prezenční výuka probíhá běžným způsobem podle rozvrhu hodin (kromě odpoledního vyučování)

Hromadné akce – Obecně platí, že od 12. 10. do 25. 10. 2020 se zakazují jiné volnočasové akce, než vlastní vzdělávání ve škole (školní družině).

Poskytování zájmových služeb – krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol.

Co to znamená pro naší školu:

 • od 9. 10. - 25. 10. školní kroužky se ruší

Provoz a používání sportovišť – krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

Co to znamená pro naší školu:

 • od 9. 10. - 25. 10. se tělocvičny zavírají

Školní jídelny - nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

Co to znamená pro naší školu:

Žáci na distanční výuce (v týdnu 12. 10. do 16. 10. třídy 9.C, 8.D, 8.C, 7.D, 7.C, 6.D, 6.C a v týdnu od 19. 10. do 23. 10. třídy 9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.A, 6.B) mají odhlášený oběd. Pokud budou chtít zajistit stravu během distanční výuky, musí si oběd znovu přihlásit dnes 9. 10. do 22.00 na portálu nebo e-mailem radnicni-senov@volny.cz do pondělí 12. 10. 2020 do 6.00 hod.

Výdej přihlášených obědů pro dist. výuku bude probíhat (v jídelně - ne do jídlonosičů) pouze v době od 10.30 do 11.30 hod.

Vstup do ŠJ pro tyto žáky bude zajištěn nouzovým východem od hřiště.


 1. Od 26. 10. - 27. 10. 2020 budou MŠMT vyhlášené dny volna

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.


 1. Od 29. 10. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE(dále jako „usnesení vlády č. 1“),

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 0:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.., k dispozici ZDE(dále jako „usnesení vlády č. 2“),

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE(dále jako „usnesení vlády č. 3“),
Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října a týkají se naší školy.

Na základě nařízení č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin.


V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:


 • u 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

 • u 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem - doporučují se vycházky).

 • Kroužky – dle krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 (dostupné ZDE) byly omezeny hromadné akce včetně kroužků tak, jak je uvedeno v kapitole týkající se hromadných akcí. To znamená maximálně 10 žáků v kroužku uvnitř a 20 žáků venku.

 • Hromadné akce – Vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 zakázala hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob, pokud se akce koná ve vnějších prostorech, s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry. Toto se nevztahuje na členy domácnosti, výkon povolání a podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. V případě škol a školských zařízení toto usnesení nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle právních předpisů povinně poskytovat. Dále platí v případě, že bude škola nebo školské zařízení pořádat koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, jsou tyto aktivity zakázány zcela bez dalšího. Obecně se nedoporučuje pořádat hromadné akce školou či školským zařízením, avšak v případě pořádání ostatních uměleckých představení, ve kterých se převážně nezpívá, je nutné, aby byly dodrženy podmínky uvedené v bodu II. 1) tohoto usnesení. Pravidla a omezení pro konání hromadných akcí se týkají také organizací mládeže, které mají typicky formu spolku.


Informace pro rodiče (nošení roušek)

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18.9. 2020 do odvolání vás informuji, že pro všechny žáky žáky 2. stupně a pracovníky školy se zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků nebude vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Pokud žák nemůže nosit roušku ze zdravotních důvodů, je potřeba toto doložit potvrzením od lékaře.

Ředitelka základní školy

Plné znění: zde

Podrobnější informace: zde

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UZAVÍRCE PROVOZU NA UL. TĚŠÍNSKÁ A OKOLNÍCH ULIC

Dle vyjádření firmy STRABAG,a.s. bude nejvhodnější místo pro přecházení ulice Těšínské dětmi – žáky základní školy Podlesí a také ostatními osobami v místě stávajícího přechodu pro chodce (nyní je vodorovné značení přechodu V7 odfrézováno) u školy Podlesí.

Celý úsek rekonstruované silnice II/479, ul. Těšínské, bude možné v době uzavírky, v případě nutnosti, se zvýšenou pozorností, opatrností a po zvážení okolností přecházející osobou přejít.

Dle dohody bude u křižovatky ulic Těšínská, Březová a Lipová pověřená osoba a druhá pověřená osoba bude, v případě potřeby po dobu prací u okružní křižovatky.

Informace k uzavírce silnice II/479 ul. Těšínské

Uzavírka ul. Těšínské, která proběhne od 11.9.2020 do 23.9.2020, bude mít několik etap, přičemž školy Podlesí se bude týkat převážně období

od 11.9.2020 do 16.9.2020 – kdy nebude dočasně obsluhována autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ a dny 21. 9. 2020 a 23. 9. 2020 – kdy opět nebude dočasně obsluhována autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“.

Ve dnech 17. 9. 2020 – 20. 9. 2020 a 22. 9. 2020 bude autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ v běžném provozu a autobusy na ní budou zastavovat.

Ke škole Podlesí bude po celou dobu uzavírky možno přijet ulicí Pod Školou, odjet ulicí Na Široké, která bude celá, kvůli plynulosti dopravy, v tomto období zjednosměrněna.

STRABAG a.s.

Doplněno:

Dle vyjádření firmy STRABAG,a.s. bude nejvhodnější místo pro přecházení ulice Těšínské dětmi – žáky základní školy Podlesí a také ostatními osobami v místě stávajícího přechodu pro chodce (nyní je vodorovné značení přechodu V7 odfrézováno) u školy Podlesí.

Celý úsek rekonstruované silnice II/479, ul. Těšínské, bude možné v době uzavírky, v případě nutnosti, se zvýšenou pozorností, opatrností a po zvážení okolností přecházející osobou přejít.

Dle dohody bude u křižovatky ulic Těšínská, Březová a Lipová pověřená osoba a druhá pověřená osoba bude, v případě potřeby po dobu prací u okružní křižovatky.

Pravidla pro vstup do budov ZŠ Šenov týkající se bezinfekčnosti COVID-19

(text pokračuje po rozbalení)

Zákaz vstupu osobám:

 • kterým je aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,

 • kterým byla nařízena karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,

 • u kterých se projevují a v posledních dvou týdnech projevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děkujeme

Vedení školyInformace pro rodiče strávníků

(text pokračuje po rozbalení)


Tyto řádky jsou určeny všem rodičům, kteří přihlásili své dítě ke stravování ve školní jídelně. Mají přispět k tomu, aby rodiče lépe pochopili práci jídelen a rozvinuli oboustranně prospěšnou komunikaci.


1. Pestrost dětské stravy.

Prosím dbejte o to, aby děti měly pestrou stravu. Řada dětí přichází do jídelny a poprvé se setkává s potravinami a jídly, které dosud neměly možnost ochutnat. Většinou jde o opomíjené pokrmy z luštěnin a ryb. Děti někdy jen těžce překonávají nedůvěru v nové pokrmy, které neznají. Samozřejmě, že každému něco chutná více a něco méně, ale právě pestrost by měla být základem dobrého jídelníčku. Ve školním stravování je přesně určena četnost zařazování jednotlivých druhů surovin, aby bylo dodrženo potřebné množství živin pro zdravý vývoj dítěte. Je to předmětem pravidelných hygienických kontrol.

2. Společné stolování je základem.

Pokud to jen trochu jde, společně stolujte. Již v předškolním věku by dítě mělo umět správně používat příbor, nalít si nápoj a udržovat při jídle pořádek. Psychologové zdůrazňují, že společné stolování vytváří pocit rodinné pospolitosti a velmi prospívá vzájemné komunikaci. Také pomáhá vytvářet správné stravovací návyky.

3. Svačinky pro vaše děti.

Věnujte pozornost svačinám školáka. Jejím základem by mělo být pečivo nebo chléb namazaný sýrovou, tvarohovou pomazánkou nebo máslem, doplněné plátky sýra, šunky apod. Nezapomínejte také na ovoce a zeleninu. Nejhorším řešením je, pokud děti dostanou peníze a svačinu si kupují. Stačí se ráno na chvíli postavit do prodejny potravin a pozorovat složení těchto nákupů. Svačina, nemusí být velká, za dvě až tři hodiny po ní mají děti plnohodnotný oběd. Nezapomínejte na nápoj pro dítě, nejlépe neslazený nebo jen mírně sladký. Nabízíme rovněž řešení pro rodiče žáků I. stupně zajištěním svačin přímo v jídelně. Děti tak mají stejnou svačinu včetně nápoje a nají se v prostředí, které je k tomu určené.

4. Mluvte s dítětem, pokud mu nechutná oběd.

Když si vaše dítě stěžuje, že obědy nejsou dobré, zkuste se zeptat, co přesně mu nechutná. Pokud mu jídlo připadá např. málo slané, vysvětlete mu, že nadměrné solení není zdravé. Většina kuchařek se snaží uvařit chutné a zdravé jídlo, protože prázdné talíře jsou vždy odměnou za jejich namáhavou práci.

5. Vnitřní řád jídelny obsahuje užitečné informace pro vás.

Základním dokumentem, kterým se řídí chod jídelny, je vnitřní řád. Obsahuje pravidla přihlašování, odhlašování, placení stravného a další důležité údaje. Pozorně se s ním seznamte, předejdete mnohdy nedorozuměním mezi rodiči a jídelnou.


6. Dbejte na včasnou úhradu stravného.

Dodržujte stanovený způsob a termín placení poplatků za obědy. Pamatujte, že bez včasného zaplacení nemá dítě na oběd nárok. Je to velmi nepříjemné, pokud odchází malé plačící dítě bez oběda jen proto, že jste nezajistili včas úhradu stravného.

7. Termín odhlašování a výběru jídla.

Nenaléhejte na vedoucí, aby přijala odhlášení nebo změnu druhu oběda pro vaše dítě po hodině, která je uvedena v řádu školní jídelny. Každá jídelna ji stanovila podle svých možností, aby bylo možné včas objednat potřebné množství surovin pro přípravu jednotlivých počtů a druhů pokrmů. Také nezapomínejte na odhlašování dětí v době nemoci, protože od druhého dne je ke stravnému doúčtován doplatek do plné ceny oběda, který jinak hradí stát. V době přítomnosti dítěte ve vyučování platíte jen cenu potravin, ze kterých se pokrmy připravují.

8. Rozdílnost mezi jídelnami.

Nepozastavujte se nad rozdíly, které jsou mezi jednotlivými školními jídelnami. Možná máte víc dětí a ty chodí do několika různých škol, a tak jste se setkali s odlišnými cenami obědů, termíny placení a způsoby odhlašování. Jinak je tomu například v jídelnách základních škol a jinak u jídelen stravujících starší děti. Rozdíly jsou také ve vybavení kuchyní a v používání počítačového programu.

9. Připomínky řešte s vedoucí jídelny.

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo výhrady, neváhejte se s nimi obrátit přímo na vedoucí jídelny. Včasným řešením problémů se dá předejít dalším nepříjemnostem.


Děkuji za spolupráci.

Vedoucí ŠJNabídka aktivit: