Aktuality

27/10/2020 - Informace ze školní jídelny

 • Jelikož nevíme, kdy se budou děti vracet do školy, bylo na listopad inkasováno stravné.

 • Pokud bude trvat uzavření škol, budou obědy automaticky odhlášeny a přeplatek stravného vrácen.

 • Zájemci o obědy v době distanční výuky se musí přihlásit e-mailem radnicni-senov@volny.cz nebo na tel. 596 887 491.

 • Informace poté zašleme podle aktuální situace.

 • Portál e-strava je dočasně zablokován.

Vedoucí ŠJ

24/10/2020 - Nejen COVIDem žije naše škola...

Během posledních dnů se tu nějak nahromadily články, které popisují dění v naší škole, tady jsou:

15/10/2020 - DISTANČNÍ VÝUKA V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ

Přemýšlela jsem, co zadat do “hudebky”, abych žáky neodradila nějakými - pro ně - nezáživnými úkoly, proto jsem jim zadala vytvořit novou nebo další sloku k písničce “Skákal pes”. Projevily úžasnou kreativitu a některé povedené texty vám nabízím k přečtení. (více zde...)

Ošetřovné - doplňující informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

13/10/2020 - Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

 1. Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.:

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení

Co to znamená pro naší školu:

Uzavření obou stupňů ZŠ a přechod na distanční výuku - výuka do pátku 16.10. bude probíhat zejména off-line, od 19.10. pak bude probíhat vedle off-line i online výuka (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde

Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání.

 • provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

Co to znamená pro naší školu:

Uzavření školních družin.

 • Hromadné akce: od 14. října se dále omezují hromadné akce na nejvýše 6 osob. Více k omezení hromadných akcí v krizovém opatření ZDE.

 • Poskytování zájmových služeb: krizovým opatřením vlády je (zatím) do 3. listopadu zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Co to znamená pro naší školu:

Do 3.listopadu se školní kroužky ruší.

 • Provoz a používání sportovišť: Krizovými opatřeními vlády se (zatím) do 3. listopadu zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou mateřských škol, které je mohou nadále používat pro vzdělávání dětí. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

Co to znamená pro naší školu:

Do 3.listopadu se sportoviště ZŠ Šenov zavírají.

 • Školní jídelny - nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

Co to znamená pro naší školu:

Žáci na distanční výuce mají odhlášený oběd. Pokud požadujete stravování pro dítě v době distanční výuky, pak je nutné objednat individuálně do středy 14.10. do 6.00 hod. e-mailem na adrese radnicni-senov@volny.cz, případně dnes do 13.30 na tel.čísle 596 887 491 platí pro obě pracoviště, tzn. žáci ZŠ Podlesí se stravují na ZŠ střed.

Bližší informace budou sděleny při potvrzení přijetí zprávy rodičům, kteří přihlásí své dítě ke stravování.


 1. Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání.

Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Co to znamená pro naší školu:

 • 26.10 a 27.10 mají žáci mimořádné (covidové) prázdniny, výuka se v týdnu od 26.10. do 30.10. 2020 nekoná.


 1. Dále vláda přijala toto krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:

 • obecní policie;

 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

 • příslušníci ozbrojených sil;

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Tímto usnesení nařizuje od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Bližší informace najdete na stránkách MSK.


Informace k ošetřovnému

veškeré informace k ošetřovnému čerpáme v tuto chvílí pouze z médií.

cituji:

PŘEHLEDNĚ: Kdo má nárok na ošetřovné a v jaké výši

VČERA 18:00

Zaměstnanci, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu příjmu. Dostávat by je měli za celou dobu, co bude škola uzavřena. Ministerstvo práce uvedlo, že žadatelé nebudou muset dokládat potvrzení školy o uzavření. Stačit jim bude čestné prohlášení.

zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/osetrovne-zavrene-skoly.html​

V Šenově 13.10.2020

Vedení ZŠ Šenov

09/10/2020 - Školní jídelna v období střídavé výuky

Školní jídelny - nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

Co to znamená pro naší školu:

Žáci na distanční výuce (v týdnu 12. 10. do 16. 10. třídy 9.C, 8.D, 8.C, 7.D, 7.C, 6.D, 6.C a v týdnu od 19. 10. do 23. 10. třídy 9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.A, 6.B) mají odhlášený oběd. Pokud budou chtít zajistit stravu během distanční výuky, musí si oběd znovu přihlásit dnes
9
. 10. do 22.00 na portálu nebo e-mailem radnicni-senov@volny.cz do pondělí 12. 10. 2020 do 6.00 hod.

Výdej přihlášených obědů pro dist. výuku bude probíhat (v jídelně - ne do jídlonosičů) pouze v době od 10.30 do 11.30 hod..

Vstup do ŠJ pro tyto žáky bude zajištěn nouzovým východem od hřiště.

08/10/2020 - Sada opatření od 12. 10. - 30. 10. 2020 - omezení provozu škol a školských zařízení

 1. Od 9. 10. 2020, tj. pátek:

 • zákaz plavání, jelikož jsou uzavřena umělá koupaliště,

 • zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – ale je možné je používat na tělocvik pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy,

 • nejvyšší počet osob u stolu v jídelně 4 (pokud jsou stoly dlouhé může být vždy skupina 4 s dvoumetrovým odstupem).

 1. Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

 • omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. Tato pravidla pro 2. stupeň ZŠ se netýkají škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které se vzdělávají prezenčně, a nevztahuje se také na nižší stupně víceletých gymnázií, respektive nižší stupně osmiletého programu v konzervatoři (tedy žáci zde plnící povinnou školní docházku).

Co to znamená pro naší školu:

 • Třídy A,B (II.stupně) od 12. 10. - 16. 10. 2020 - prezenční výuka, od 19. 10. - 23. 10. - distanční výuka

 • Třídy C,D (II.stupně) od 12. 10. - 16. 10. 2020 - distanční výuka, od 19. 10. - 23. 10. - prezenční výuka

Distanční vzdělávání - výuka bude probíhat zejména offline, budou zadávány dlouhodobé (týdenní) úkoly přes Google Classroom (Učebnu)

Prezenční vzdělávání - prezenční výuka probíhá běžným způsobem podle rozvrhu hodin (kromě odpoledního vyučování)

Hromadné akce – Obecně platí, že od 12. 10. do 25. 10. 2020 se zakazují jiné volnočasové akce, než vlastní vzdělávání ve škole (školní družině).

Poskytování zájmových služeb – krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol.

Co to znamená pro naší školu:

 • od 9. 10. - 25. 10. školní kroužky se ruší

Provoz a používání sportovišť – krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

Co to znamená pro naší školu:

 • od 9. 10. - 25. 10. se tělocvičny zavírají

Školní jídelny - nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

Co to znamená pro naší školu:

Žáci na distanční výuce (v týdnu 12. 10. do 16. 10. třídy 9.C, 8.D, 8.C, 7.D, 7.C, 6.D, 6.C a v týdnu od 19. 10. do 23. 10. třídy 9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.A, 6.B) mají odhlášený oběd. Pokud budou chtít zajistit stravu během distanční výuky, musí si oběd znovu přihlásit dnes 9. 10. do 22.00 na portálu nebo e-mailem radnicni-senov@volny.cz do pondělí 12.10.2020 do 6.00 hod.

Výdej přihlášených obědů pro dist. výuku bude probíhat (v jídelně - ne do jídlonosičů) pouze v době od 10.30 do 11.30 hod.

Vstup do ŠJ pro tyto žáky bude zajištěn nouzovým východem od hřiště.


 1. Od 26. 10. - 27. 10. 2020 budou MŠMT vyhlášené dny volna

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.


 1. Od 29. 10. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE(dále jako „usnesení vlády č. 1“),

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 0:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.., k dispozici ZDE(dále jako „usnesení vlády č. 2“),

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE(dále jako „usnesení vlády č. 3“),


05/10/2020 - PODANÉ RUCE (II. stupeň)

V pátek 4. 9. 2020 se šesté a deváté třídy sešly, aby mohly strávit společné dopoledne během projektu "Podané ruce". Mírné obavy z neznámého na straně šesťáků ihned opadly poté, co se jim žáci deváté třídy představili a oni si mohli vybrat svého průvodce, který je seznámí se školou a zodpoví všechny jejich zvídavé dotazy ohledně jejího chodu. (více zde)

05/10/2020 - Exkurze s ČZS

V pátek 18. 9. 2020 se zúčastnili vybraní žáci druhého stupně exkurze se zahrádkáři města Šenov. Navštívili jsme Muzeum papíru ve Velkých Losinách. Žáci měli příležitost seznámit se s historickým vývojem a tradicemi starého papírnického řemesla i s počátky moderní průmyslové papírenské výroby v českých zemích. (více zde)

05/10/2020 - TRADIČNÍ PROJEKT PODANÉ RUCE NETRADIČNĚ

Začátkem září probíhá na naší škole každoročně projekt Podané ruce. V rámci projektu spolupracují žáci prvních a pátých ročníků. Nejstarší děti z prvního stupně přivítají nejmladší žáčky a prožívají s nimi druhý den ve škole. Ovšem v letošním školním roce proběhla tato akce kvůli koronavirovým opatřením netradičně. (více zde...)

03/10/2020 - Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října a týkají se naší školy.

Na základě nařízení č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin.


V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:


 • u 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

 • u 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem - doporučují se vycházky).

 • Kroužky – dle krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 (dostupné ZDE) byly omezeny hromadné akce včetně kroužků tak, jak je uvedeno v kapitole týkající se hromadných akcí. To znamená maximálně 10 žáků v kroužku uvnitř a 20 žáků venku.

 • Hromadné akce – Vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 zakázala hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob, pokud se akce koná ve vnějších prostorech, s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry. Toto se nevztahuje na členy domácnosti, výkon povolání a podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. V případě škol a školských zařízení toto usnesení nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle právních předpisů povinně poskytovat. Dále platí v případě, že bude škola nebo školské zařízení pořádat koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, jsou tyto aktivity zakázány zcela bez dalšího. Obecně se nedoporučuje pořádat hromadné akce školou či školským zařízením, avšak v případě pořádání ostatních uměleckých představení, ve kterých se převážně nezpívá, je nutné, aby byly dodrženy podmínky uvedené v bodu II. 1) tohoto usnesení. Pravidla a omezení pro konání hromadných akcí se týkají také organizací mládeže, které mají typicky formu spolku.


24/09/2020 - Adaptační kurz pro šesté ročníky proběhl. Více informací - najdete zde

18/09/2020 - Informace pro rodiče (nošení roušek)

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18.9. 2020 do odvolání vás informuji, že pro všechny žáky žáky 2. stupně a pracovníky školy se zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků nebude vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Pokud žák nemůže nosit roušku ze zdravotních důvodů, je potřeba toto doložit potvrzením od lékaře.

Ředitelka základní školy

Plné znění: zde

Podrobnější informace: zde

10/09/2020 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UZAVÍRCE PROVOZU NA UL. TĚŠÍNSKÁ A OKOLNÍCH ULIC

Dle vyjádření firmy STRABAG,a.s. bude nejvhodnější místo pro přecházení ulice Těšínské dětmi – žáky základní školy Podlesí a také ostatními osobami v místě stávajícího přechodu pro chodce (nyní je vodorovné značení přechodu V7 odfrézováno) u školy Podlesí.

Celý úsek rekonstruované silnice II/479, ul. Těšínské, bude možné v době uzavírky, v případě nutnosti, se zvýšenou pozorností, opatrností a po zvážení okolností přecházející osobou přejít.

Dle dohody bude u křižovatky ulic Těšínská, Březová a Lipová pověřená osoba a druhá pověřená osoba bude, v případě potřeby po dobu prací u okružní křižovatky.

10/09/2020 - ADAPTAČNÍ DNY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKŮ - (15. 9. - 17. 9. 2020)

Vážení rodiče,

v těchto dnech bude pro Vaše děti připraven program na vzájemné poznávání a rozvíjení pozitivního klimatu v jejich nových třídách.

Je nutné počítat s tím, že část programu adaptačních dnů se bude odehrávat venku, případně v tělocvičně (doporučujeme proto sportovní oblečení).

Adaptační dny budou probíhat v době vyučování, vždy od 7.45 - 13.30 hod.


Co vzít s sebou:

 • svačinu (nezapomenout na pitný režim)

 • psací potřeby

 • náhradní oblečení

 • šátek (na zavázání očí)

 • karimatku


Na setkání se těší jejich třídní učitelé, asistenti pedagogů a lektoři, kteří je budou programem provázet.

Za realizační tým AD Lenka Fukalová.
03/09/2020 - Pravidla pro vstup do budov ZŠ Šenov týkající se bezinfekčnosti COVID-19

(text pokračuje po rozbalení)

Zákaz vstupu osobám:

 • kterým je aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,

 • kterým byla nařízena karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,

 • u kterých se projevují a v posledních dvou týdnech projevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děkujeme

Vedení školy

01/09/2020 - Informace týkající se zahálení nového školního roku

(text pokračuje po rozbalení)

Vážení rodiče a milí žáci,

vítáme Vás v novém školním roce a přejeme si, aby byl klidnější, zdravější a pohodovější než ten minulý. Moc se na Vás těšíme. Školní rok bude zahájen v úterý 1.září 2020.

V souvislosti se začátkem nového školního roku níže naleznete konkrétní pokyny pro žáky v době výuky. Tyto pokyny vycházejí z manuálu MŠMT pro organizaci výuky v době pandemie nemoci Covid-19.

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti ani čestné prohlášení.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům (kromě zákonných zástupců žáků 1.tříd - platí pouze pro první dva týdny v září)

 • Prosíme zákonné zástupce, aby využívali pro komunikaci se školou emaily, telefony a BAKALÁŘE, popřípadě se domlouvali schůzky a tedy nevstupovali do školy bez ohlášení.

 • Vstup do školní jídelny pro zákonné zástupce, vyřizující přihlášky nebo platbu, je možný přes samostatný vstup od hřiště

 • Při vstupu do budovy bude žákům automaticky změřena teplota

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

 • Žáci při vstupu do budovy školy a po celou dobu pohybu po chodbách a hygienickém zařízení musí mít nasazenou roušku, kterou smí odložit pouze ve třídě - platí pouze v případě, že nastane u semaforu 2. stupeň pohotovosti - „KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení”

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.


V případě podezření na výskyt nemoci Covid-19


 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemoc( včetně covid-19). Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Z toho důvodu jsou na obou budovách připraveny místnosti pro oddělení žáků od ostatních.

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

 • V případě podezření na výskyt nemoci ve třídě jsou zákonní zástupci povinni školu o této skutečnosti informovat. V obou budovách je pro tento účel nutno kontaktovat sekretariát školy – (kalocova@zs-senov.cz, 596887025)

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

 • Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Vedení Základní školy Šenov

 • Veškeré informace najdete v manuálu MŠMT: zde

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020: zde

 • Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020: zde (netýká se škol a školských zařízení)

 • Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k izolaci a karanténě, s účinností od 1. 9. 2020: zde

25/08/2020 - Upozornění - školní jídelna

(text pokračuje po rozbalení)

Dne 18. 8. bude zadáno na vaše účty inkaso stravného pro jídelnu na Radničním náměstí a 24. 8. pro jídelnu Těšínská. Prosím o zadání svolení s inkasem pro účet 35-1683830349/0800 u nových strávníků a po tomto datu i o kontrolu provedené platby. Děkuji.

Vedoucí školní jídelny

26/08/2020 - Informace pro rodiče žáků první třídy najdete zde

26/08/2020 - Informace pro rodiče šestých ročníků (včetně rozdělení žáků do tříd) - najdete zde

08/09/2020 - Informace k uzavírce silnice II/479 ul. Těšínské

Uzavírka ul. Těšínské, která proběhne od 11.9.2020 do 23.9.2020, bude mít několik etap, přičemž školy Podlesí se bude týkat převážně období

od 11.9.2020 do 16.9.2020 – kdy nebude dočasně obsluhována autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ a dny 21. 9. 2020 a 23. 9. 2020 – kdy opět nebude dočasně obsluhována autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“.

Ve dnech 17. 9. 2020 – 20. 9. 2020 a 22. 9. 2020 bude autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ v běžném provozu a autobusy na ní budou zastavovat.

Ke škole Podlesí bude po celou dobu uzavírky možno přijet ulicí Pod Školou, odjet ulicí Na Široké, která bude celá, kvůli plynulosti dopravy, v tomto období zjednosměrněna.

STRABAG a.s.

Doplněno:

Dle vyjádření firmy STRABAG,a.s. bude nejvhodnější místo pro přecházení ulice Těšínské dětmi – žáky základní školy Podlesí a také ostatními osobami v místě stávajícího přechodu pro chodce (nyní je vodorovné značení přechodu V7 odfrézováno) u školy Podlesí.

Celý úsek rekonstruované silnice II/479, ul. Těšínské, bude možné v době uzavírky, v případě nutnosti, se zvýšenou pozorností, opatrností a po zvážení okolností přecházející osobou přejít.

Dle dohody bude u křižovatky ulic Těšínská, Březová a Lipová pověřená osoba a druhá pověřená osoba bude, v případě potřeby po dobu prací u okružní křižovatky.

09/09/2020 - Od zítřka (10/09/2020) - povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci od čtvrtka 10. 9. 2020 bude platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Prosíme zákonné zástupce, aby své děti vybavili od 10.9.2020 povinně rouškou. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Opatření týkající se nošení roušek ve třídách a učebnách bude upřesněna dle aktuálního vyhlášení.

Děkujeme, že chráníte žáky a zaměstnance školy.

Vedení školy

žIVOT V NAŠÍ ŠKOLE

VÝUKA "NA DÁLKU"

plán akcí

SUPLOVÁNÍ

Aktuální suplování

vstup do aplikace

rOZVRH HODIN

Nabídka kroužků